Aktualności

Wytyczne do projektowania i budowy instalacji teletechnicznych zgodnie z RozporządzeniemMinisterstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 1289 z dnia 06.11.2012

Wytyczne do projektowania i budowy instalacji teletechnicznych zgodnie z Rozporządzeniem
Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 1289 z dnia 06.11.2012.
Przygotowane przez Współautora rozporządzenia.
Z Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej
1. Instalacja lokalowa – skrzynka podziałowa mieszkaniowa
– Przy wejściu do lokalu w miejscu dogodnym na instalację skrzynki podziałowej (np. garderoba)
przygotować otwór w ścianie o wymiarach 1000/370/100 wys./szer./gł. Gdzie wysokość 1000 jest
wymiarem otworu w ścianie liczonym od stropu.
– W tym otworze zainstalować skrzynkę osłonową teletechniczną podtynkową o wymiarach
700/350/90 wys./szer./gł. ze zdejmowaną ramką zewnętrzną tak aby podczas tynkowania nie została
uszkodzona przy docieraniu ścian oraz z możliwością przekładania drzwiczek prawo – lewo.
– Między skrzynką osłonową lokalową a szachtem teletechnicznym zainstalować w warstwie
izolacyjnej podłogi 2 lub 3 rury osłonowe sztywne PCV (nie peszel) o średnicy 28 mm ze sztywnymi
kolankami 90 stopni w miejscach gdzie jest to niezbędne. Rurki powinny posiadać pilota oraz ich
końce powinny być osłonięte tak, aby nie wpadały tam zanieczyszczenia.
– Do skrzynki osłonowej doprowadzić zasilanie 230V z rozdzielni lokalowej posiadające
zabezpieczenie nad prądowe o wartości 6A charakterystyka C lub D i zakończyć kabel zasilający listwą
z minimum 3 gniazdami 230 V.
– Instalacje lokalowe między skrzynką lokalową a gniazdami w ścianach wykonywać zgodnie z
osobnym opracowaniem technicznym zagospodarowania lokalu mieszkalnego lub użytkowego.
Zaleca się stosowanie gniazd LAN zarówno dla instalacji telefonicznej jak i Internetowej w oparciu o
skrętki kategorii minimum 5e. Nie powinno się stosować kabli telefonicznych typu 2x2x0,5 mm2 ze
względu na zaniechanie świadczenia usług teleinformatycznych przez wiodących operatorów
telekomunikacyjnych tą technologią.
2. Instalacja pionowa i pozioma budynku LAN, Domofonowa (Video-domofonowa) oraz FTTH
– Między skrzynką lokalową a poziomem -1 lub 0 doprowadzić w przygotowanym rurarzu do szachtu i
w pionie (rury osłonowe PCV średnice dobrane stosownie do ilości kabli w pionie lub drabinki
kablowe teletechniczne)
– kabel typu skrętka minimum kat. 5e z rozszyciem w skrzynce lokalowej i w szafie osłonowej na -1 (w
zależności od odległości, max. 100 m) od lokalu do skrzynki pod pionem lub doprowadzone do
pomieszczenia teletechnicznego budynku do GPD).
– Dwa kable koncentryczne w klasie A typ RG-6 o gęstości ekranowania minimum 77% i żyle głównej
miedzianej minimum 1 mm, których długość nie może przekraczać około 60 m (w zależności od typu
zastosowanego kabla, tłumienie odcinka max. 12 dB, dla 860 MHz).
– Dwa jednomodowe włókna światłowodowe w technologii FTTH (np. „luźnego włókna”
poprowadzone od głównego światłowodu pionowego np. 12, 24, 36, lub 48J w zależności od potrzeb
i projektu) prowadzonego w pionie w szachcie teletechnicznym, który kończy się z jednej strony w
gnieździe światłowodowym 2 x SC/APC w skrzynce teletechnicznej lokalowej a z drugiej strony w
szafie głównej w pomieszczeniu teletechnicznym na poziomie 0 lub -1. Światłowody prowadzić
między szachtem teletechnicznym a skrzynką lokalową w przygotowanych wcześniej rurach PCV w
dodatkowej osłonie (np. mikrokanalizacji).
– Dodatkowy kabel typu skrętka minimum 5e przeznaczony dla instalacji domofonowej lub videodomofonowej
poprowadzić między skrzynką lokalową a miejscami styku z urządzeniami aktywnymi
zgodnie z osobnym opracowaniem technicznym. W zależności od typu zastosowanych urządzeń
prowadzić kable w rurach PCV między skrzynką lokalową a szachtem.
3. Instalacja FTTH budynkowa
– W pomieszczeniu teletechnicznym GPD zainstalować szafę teletechniczną (przełącznicę) o
wymiarach np. 2000/900/400 wys./szer./gł. I rozszyć (wyspawać) wszystkie światłowody lokalowe po
2J na lokal. Zespawane światłowody powinny zostać oznaczone numerem lokalu oraz opisem, że jest
to włókno A lub B. Kable światłowodowe prowadzić po korytach kablowych w osłonach nie
rozprzestrzeniających płomienia zgodnie z obowiązującymi normami w tym zakresie. Po zespawaniu
wszystkich włókien światłowodowych wykonać pomiary zgodne z obowiązującymi wymogami w tym
zakresie i przedstawić w tabeli dokumentacji powykonawczej.
4. Instalacja zbiorcza TV-sat. koncentryczna
– Na dachu budynku zainstalować maszt antenowy dla anten naziemnych o wysokości do 3 m na
uchwycie ściennym lub na bezinwazyjnym stojaku dachowym dopasowanym do wielkości anteny
satelitarnej 1200 mm. Na maszcie antenowym zainstalować anteny naziemne:
– na zakres UHF kanały 21 – 60 z zyskiem co najmniej 14 dB
– na zakres VHF kanały 06 – 12 (174 – 230 MHz) dla radia cyfrowego DAB
– na zakres analogowego radia naziemnego (88 – 108 MHz)
– Przewody koncentryczne od anten naziemnych i konwerterów satelitarnych przeprowadzić poprzez
odgromniki dachowe zainstalowane na dachu budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie.
– Antenę satelitarną o średnicy co najmniej 1200 mm (lub dwie osobne anteny satelitarne na dwóch
stojakach bezinwazyjnych) zainstalować na przygotowanym uchwycie dachowym i
zainstalować dwa konwertery typu Quatro. Cały zestaw ukierunkować na 2 satelity np. Hot Bird 13
stopni i Astra 19 stopni.
– Wszystkie elementy metalowe dachowe podłączyć do instalacji odgromowej budynku zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
– Przewody koncentryczne od anten naziemnych i satelitarnych przeprowadzić przez przygotowany
przepust dachowy i sprowadzić do poziomu -1 lub 0 przygotowanymi wcześniej trasami kablowymi w
szachcie teletechnicznym.
– Skrzynki podziałowe z aktywnymi i pasywnymi elementami instalacji antenowej zbiorczej
zainstalować na poziomie -1 lub 0 w miejscach dogodnych, zgodnie z osobnym opracowaniem
technicznym, w bezpośrednim sąsiedztwie pionów kablowych na klatkach schodowych. Do tych
skrzyń wprowadzić po jednym przewodzie koncentrycznym z lokalu mieszkalnego i podłączyć do
aktywnych urządzeń typu multiswitch.
– Między skrzyniami podziałowymi na poziomie -1 lub 0 poprowadzić po 9 przewodów
koncentrycznych o parametrach zgodnych z ww. wspomnianym projektem technicznym.
5. Instalacja zbiorcza TV-sat. światłowodowa.
W przypadku większych budynków wielorodzinnych (np. powyżej 200 lokali) bardziej uzasadnione
ekonomicznie ( i praktycznie ) jest wykonanie światłowodowej instalacji zbiorczej Telewizji i radia
naziemnego oraz sygnału satelitarnego dla 2 satelitów. W tym celu należy:
– Na dachu budynku zainstalować maszt antenowy dla anten naziemnych o wysokości do 3 m na
uchwycie ściennym lub na bezinwazyjnym stojaku dachowym dopasowanym do wielkości anteny
satelitarnej 1200 mm. Na maszcie antenowym zainstalować anteny naziemne:
– na zakres UHF kanały 21 – 60 z zyskiem co najmniej 14 dBi
– na zakres VHF kanały 06 – 12 (174 – 230 MHz) dla radia cyfrowego DAB
– na zakres analogowego radia naziemnego (88 – 108 MHz)
– Przewody koncentryczne od anten naziemnych i konwerterów satelitarnych (zasilanie konwerterów
optycznych) przeprowadzić poprzez odgromniki dachowe zainstalowane na dachu budynku zgodnie z
obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
– Antenę satelitarną (lub dwie niezależne anteny satelitarne) o średnicy co najmniej 1200 mm
zainstalować na przygotowanym (przygotowanych) uchwycie (uchwytach) dachowym i zainstalować
dwa konwertery światłowodowe typu Quatro. Cały zestaw ukierunkować na 2 satelity np. Hot Bird 13
stopni i Astra 19 stopni.
– Wszystkie elementy metalowe dachowe podłączyć do instalacji odgromowej budynku, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
– Przewody koncentryczne od anten naziemnych i satelitarnych (zasilające konwertery optyczne) oraz
2 światłowody dedykowane tego typu instalacjom ze złączami FC/PC lub jeden światłowód
wielowłóknowy np. 8 lub 12J z wyspawanymi końcówkami FC/PC
przeprowadzić przez przygotowany przepust dachowy i sprowadzić do poziomu -1 lub 0
przygotowanymi wcześniej trasami kablowymi w szachcie teletechnicznym do pomieszczenia
technicznego.
– Skrzynki podziałowe z aktywnymi i pasywnymi elementami instalacji antenowej zbiorczej
zainstalować na poziomie -1 lub 0 w miejscach dogodnych zgodnie z osobnym opracowaniem
technicznym w bezpośrednim sąsiedztwie pionów kablowych i klatkek schodowych. Do tych skrzyń
wprowadzić po jednym przewodzie koncentrycznym z lokalu mieszkalnego i podłączyć do aktywnych
urządzeń typu multiswitch.
– Między skrzyniami podziałowymi na poziomie -1 lub 0 poprowadzić po dwa (lub trzy) dedykowane
światłowody z końcówkami 2 x FC/PC (lub 2 x FC/PC i 1 x SC/APC) lub jednym światłowodzie
wielowłóknowym z wyspawanymi końcówkami 2 x FC/PC (lub 2 x FC/PC i 1 x SC/APC).
– Do każdej skrzyni podziałowej na poziomie -1 lub 0 doprowadzić zasilanie 230Vz instalacji
elektrycznej administracyjnej. Zabezpieczenie nadmiarowe dobrać zgodnie z obowiązującymi
normami najlepiej w charakterystyce C lub D (zalecane minimum 10A). Instalację elektryczną
zakończyć w skrzynce podziałowej gniazdem 2 lub 3 wyjściowym 230V (listwa).
6. Instalacja masztu antenowego dla operatorów bezprzewodowych
– Na dachu budynku przygotować maszt antenowy II dla potrzeb operatorów telekomunikacyjnych
świadczących usługi drogą radiową.
– Maszt zainstalować trwale do podłoża lub ściany bocznej w miejscu umożliwiającym świadczenie
takich usług. Przygotować możliwość układania przewodów między częścią dachową a poziomem -1
lub 0 (trasy kablowe) składającą się między innymi z fajki dachowej oraz listw lub rur osłonowych
(koryt kablowych).
– Masz antenowy podłączyć do instalacji odgromowej budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uwaga: Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w tym
zakresie.
Skrzynie w których znajdują się czynne światłowody należy oznaczyć o istniejącym promieniowaniu
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Autorem powyższego tekstu jest Jacek Kosiorek ( Warszawa ),
Współautor Rozporządzenia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej 1289 z dnia 06.11.2012.

Wytyczne do projektowania i budowy instalacji teletechnicznych zgodnie z RozporządzeniemMinisterstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 1289 z dnia 06.11.2012 was last modified: 14 maja, 2019 by dominik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *